Opiskelijamäärät

Vieraskielisiä lukiolaisia oli Helsingin nuorten koulutuksessa 1 893 ja aikuisten koulutuksessa 441 vuoden 2017 syksyllä. Aikuislukiolaisista joka neljäs ja nuorten koulutuksen opiskelijoista 13 prosenttia oli vieraskielisiä. Aikuislukiossa vieraskielisten määrä on pysynyt lähes samana koko 2010-luvun, mutta nuorten koulutuksessa heidän määränsä on lähes kaksinkertaistunut.

Ammatillista perustutkintoa suoritti reilu 6 000 ja ammatti- tai erikoisammattitutkintoa 1 400 vieraskielistä opiskelijaa vuoden 2017 syksyllä. Ammatillisessa koulutuksessa vieraskielisten opiskelijoiden määrä on yli kaksinkertaistunut 2010-luvulla. Vuonna 2017 joka neljäs perustutkinto-opiskelija ja joka kymmenes ammatti- tai erikoisammattitutkintoa opiskeleva oli vieraskielinen.

Ulkomaalaistaustaisia lukiolaisia oli 2 211 vuoden 2017 syksyllä. Ammatillisessa koulutuksessa oli 7 893 ulkomaalaistaustaista opiskelijaa. Lukiolaiset ja ammatillisen opiskelijat eroavat paljonkin toisistaan siinä, kuinka suuri on Suomessa syntyneiden ulkomaalaistaustaisten osuus. Suomessa syntyneiden osuus ulkomaalaistaustaisista lukiolaisista oli 49 prosenttia, mutta ammatillisen opiskelijoista vain 11 prosenttia. Vuonna 2017 etenkin ammatillisessa koulutuksessa olevien maahanmuuttajien määrä kasvoi voimakkaasti.

Ammattikorkeakouluissa opiskeli noin 3 100 ja yliopisto-opiskelijoina 4 200 vieraskielistä opiskelijaa syksyllä 2017. Heidän osuutensa kaikista opiskelijoista oli ammattikorkeakoulutuksessa 13 prosenttia ja yliopistokoulutuksessa 10 prosenttia. Korkea-asteella vieraskielisten opiskelijoiden määrä on kasvanut toista astetta maltillisemmin.

Korkea-asteella korostuu se, että etenkin moni ulkomaalaistaustainen yliopisto-opiskelija on muuttanut Suomeen koulutuksen vuoksi. Koulutuksen aloittamista edeltävänä vuonna vain reilu kolmannes ulkomaalaistaustaista yliopisto-opiskelijoista oli asunut Suomessa. Suomessa syntyneiden osuus oli vain 7 prosenttia korkea-asteen ulkomaalaistaustaisista opiskelijoista vuonna 2016. Toisen polven pieneen määrään vaikuttaa se, että koko sukupolvi on vielä niin nuori Suomessa, ettei korkea-asteikäisiä opiskelijoita vielä juuri ole.

Yleisimmät lukiolaisten äidinkielet olivat vuonna 2016 Helsingissä suomen ja ruotsin jälkeen somali, venäjä, viro, englanti ja arabia. Ammatillisessa koulutuksessa yleisin vieras kieli oli venäjä ja sen jälkeen viro, somali, arabia ja kurdi. Venäjä oli yleisin vieras kieli myös sekä ammattikorkea- että yliopistokoulutuksessa Helsingissä. Ammattikorkeakoulutuksessa venäjän jälkeen yleisimpiä kieliä olivat vietnam, englanti, nepali ja viro. Yliopistokoulutuksessa vastaavat olivat kiina, englanti, vietnam ja espanja.

Nuorten osallistuminen toisen ja korkea-asteen koulutukseen

Helsinkiläisistä 16–18-vuotiaista 87,5 prosenttia oli joko lukiossa tai sai ammatillista koulutusta vuoden 2017 syksyllä. Muun kuin suomen tai ruotsinkielisistä 16–18-vuotiaista toisella asteella opiskeli 69 prosenttia: lukiossa 43 prosenttia ja ammatillisessa koulutuksessa 26 prosenttia. Kotimaankieliset nuoret osallistuvat toisen asteen koulutukseen Helsingissä koko maan keskitasoa vähemmän, mutta vieraskieliset osallistuvat koko maan tasoa paremmin.  

Vieraskielisten nuorten opiskeleminen toisella asteella on lisääntynyt huomattavasti vuosina 2010–2017. Vielä vuonna 2010 vain noin puolet vieraskielisistä 16–18-vuotiaista oli toisen asteen koulutuksessa. Vieraskielisten osallistuvuus on kasvanut sekä lukio- että ammatillisessa koulutuksessa.

Helsinkiläisistä ulkomailla syntyneistä ulkomaalaistaustaisista 16–18-vuotiaista 58 prosenttia ja toisen sukupolven nuorista 80 prosenttia oli toisen asteen koulutuksessa vuoden 2017 syksyllä. Toisen polven koulutukseen osallistuminen on yleisempää muutaman vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna. Vuonna 2014 vain 72 prosenttia toisen polven nuorista oli toisen asteen koulutuksessa. Sen sijaan ensimmäisen sukupolven nuorten osallistuvuus ei ole parantunut merkittävästi ja se on edelleen selvästi muita nuoria heikompaa. Lähes sama osuus ensimmäisen ja toisen sukupolven nuorista siirtyy ammatilliseen koulutukseen peruskoulun jälkeen, mutta lukioon siirtyminen on selvästi yleisempää Suomessa syntyneiden ulkomaalaistaustaisten keskuudessa.

Helsinkiläisistä 20–24-vuotiaista 43 prosenttia opiskeli korkea-asteen opinnoissa vuoden 2017 syksyllä. Vieraskielisistä 20–24-vuotiaista 27 prosenttia opiskeli korkea-asteella, vajaa 17 prosenttia ammattikorkeakoulussa ja 10 prosenttia yliopistossa. Korkea-asteella opiskelevien osuus 20–24-vuotiaista on laskenut viime kymmenen vuoden aikana, mutta vieraskielisillä osuus on kasvanut hieman.

Keskeyttäminen

Lukiokoulutuksen keskeyttäminen on yleisempää vieraskielisten kuin kotimaankielisten keskuudessa. Suomenkielisistä helsinkiläisistä lukiolaisista noin viisi prosenttia keskeytti opintonsa oppilaitoksessaan lukuvuonna 2016–2017 ja vajaa 2 prosenttia ei jatkanut missään muussa koulutuksessa lukuvuoden aikana. Vieraskielisistä taas 10 prosenttia keskeytti lukio-opinnot oppilaitoksessaan ja 3,5 prosenttia ei jatkanut missään muussakaan koulutuksessa saman lukuvuoden aikana. 

Ammatillisen koulutuksen keskeyttäminen on sen sijaan harvinaisempaa vieraskielisten kuin kotimaankielisten keskuudessa. Suomenkielisistä 13 prosenttia keskeytti koulutuksensa ja lähes 9 prosenttia ei jatkanut missään muussakaan koulutuksessa. Vieraskielisistä keskeyttäneiden osuus oli reilu 9 prosenttia ja mihinkään koulutukseen jatkamattomien osuus 6 prosenttia.

Ammattikorkeakouluopiskelijoissa keskeyttäminen ei ole juuri yleisempää vieraskielisten kuin kotimaankielistenkään keskuudessa. Lukuvuonna 2016–2017 opinnot keskeytti 7,6 prosenttia suomenkielisistä ja 7,7 prosenttia vieraskielisistä opiskelijoista. Suomenkielisistä vajaa ja vieraskielisistä runsas 6 prosenttia ei jatkanut missään muussa koulutuksessa lukuvuoden aikana.

Koulutuksen läpäisy

Helsingissä lukion nuorten koulutuksen lukuvuonna 2013–2014 aloittaneista 67 prosenttia oli suorittanut tutkinnon kolmen vuoden kuluttua lukion päättymisestä. Vieraskielisistä 56 prosenttia eli selvästi pienempi osuus oli läpäissyt koulutuksen kolmessa vuodessa. Vieraskielisten läpäisy on parantunut kuitenkin viime vuosien aikana, ja he ovat saaneet kiinni muiden lukiolaisten läpäisyosuutta.

Ammatilliseen perustutkintoon tähtäävän koulutuksen Helsingissä vuonna 2013 aloittaneista 58 prosenttia oli suorittanut tutkinnon kolmen vuoden kuluttua aloittamisestaan. Vieraskielisillä opiskelijoilla osuus oli 50 prosenttia. Ero äidinkielten välillä ei siis ole niin suuri kuin lukiokoulutuksessa. Kolmessa vuodessa ammatillisen perustutkinnon suorittaneiden osuus on kasvanut huomattavasti viime vuosina ja vieraskielisillä osuus on kasvanut vielä hieman muita opiskelijoita enemmän.

Sijoittuminen valmistumisen jälkeen

Uudellamaalla lukiokoulutuksen suorittaneista 51 prosenttia oli vuonna 2016 tutkintoon johtavassa koulutuksessa vuosi ylioppilastutkinnon suorittamisen jälkeen. Vieraskielisistä ylioppilaista harvempi, 44 prosenttia, oli vastaavasti jatkokoulutuksessa. Jatkokoulutukseen siirtyneiden osuus on pienentynyt sekä kotimaankielisillä että vieraskielisillä vuosina 2013–2016.

Ammatillisen perustutkinnon Uudellamaalla suorittaneet vieraskieliset ovat työllistyneet yhtä hyvin kuin kotimaankieliset (65–70 % vuonna 2016), mutta tätä korkeammissa tutkinnoissa ero äidinkieliryhmien välillä kasvaa. Ammattikorkeakoulututkinnon edellisvuonna suorittaneista kotimaankielisistä 88 prosenttia ja vieraskielisistä 71 prosenttia oli työllisenä vuonna 2016. Suurimmillaan ero on lisensiaatin- tai tohtorintutkinnon suorittaneilla: kotimaankielisistä oli työllisenä 88 prosenttia ja vieraskielisistä vain 53 prosenttia vuosi valmistumisen jälkeen.