Ulkomaalaistaustaisia eli syntyperältään ulkomaalaisia helsinkiläisiä oli vuoden 2019 alussa 103 412. Tämä oli 16,0 prosenttia kaupungin koko väestöstä. Ulkomaalaistaustaisista 82 prosenttia (84 391 henkeä) oli syntynyt ulkomailla eli kuului ulkomaalaistaustaisten ensimmäiseen sukupolveen. 18 prosenttia (19 021) oli syntynyt Suomessa eli kuului ulkomaalaistaustaisten toiseen sukupolveen. 

Ulkomaalaistaustaisten määrä kasvoi 3 504 hengellä eli 3,5 prosenttia vuonna 2018. Kasvuprosentti on ollut laskusuunnassa viimeisen viiden vuoden ajan ja oli nyt poikkeuksellisen matala, mutta silti noin kolme neljäsosaa kaupungin väestönkasvusta tuli ulkomaalaistaustaisista.

Ulkomaalaistaustaisten helsinkiläisten lisäksi Helsingissä asui vuoden 2018 alussa 28 431 sellaista henkilöä, joiden toinen vanhempi oli syntynyt Suomessa ja toinen ulkomailla. Heistä vajaalla kahdella kolmasosalla ulkomailla oli syntynyt isä.  

Vuoden 2019 alussa 101 825 helsinkiläisellä oli rekisteröity äidinkieleksi jokin muu kieli kuin suomi, ruotsi tai saame. Kaikista helsinkiläisistä heidän osuutensa oli 15,7 prosenttia. Vieraskielisten määrä kasvoi vuoden aikana 3 556 hengellä eli 3,6 prosenttia. Vieraskielisiä on Helsingissä hieman vähemmän kuin ulkomaalaistaustaisia. Esimerkiksi ruotsalaista syntyperää olevat ruotsin- ja suomenkieliset ovat ulkomaalaistaustaisia, mutta eivät vieraskielisiä.

Ulkomaan kansalaisia asui Helsingissä vuoden 2019 alussa 62 079. Heidän osuutensa väestöstä oli 9,6 prosenttia. Ulkomaan kansalaisten määrä kasvoi vuoden aikana 1 110 henkilöllä eli 1,8 prosenttia. Vuosituhannen vaihteeseen asti ulkomaan kansalaisia oli lähes yhtä paljon kuin vieraskielisiä, mutta nyt heitä on vain kaksi kolmasosaa vieraskielisten ja ulkomaalaistaustaisten määrästä. Vuonna 2017 Suomen kansalaisuuden sai Helsingissä 3 057 ulkomaan kansalaista.

Ulkomaalaistaustaisten määrä Helsingissä on kasvanut 2000-luvulla yli 71 000 hengellä, ja tällä vuosituhannella suurin osa kaupungin väestönkasvusta on tullut ulkomaalaistaustaisesta väestöstä. Helsingin ja koko Suomen ulkomaalaistaustainen väestö alkoi kasvaa nopeasti 1990-luvulla, kun tätä ennen se oli muuhun Eurooppaan verrattuna ollut varsin pieni. Maahanmuuttoa kasvattivat muun muassa Neuvostoliiton hajoaminen ja inkerinsuomalaisten paluumuuton alkaminen sekä pakolaisuuteen johtaneet levottomuudet Somaliassa, Irakissa ja entisessä Jugoslaviassa. Myös Suomen EU-jäsenyys vuonna 1995 ja EU:n laajentuminen 2000-luvulla vauhdittivat ulkomaalaistaustaisen väestön kasvua.  

Vuoden 2018 alussa Helsingissä asui 12 prosenttia Suomen väestöstä, mutta yli neljännes koko maan ulkomaalaistaustaisista. Pääkaupunkiseudulla asui ulkomaalaistaustaisista lähes puolet, kun seudun osuus Suomen koko väestöstä oli noin viidennes. Koko maassa ulkomaalaistaustaisia oli 7,3 prosenttia väestöstä, mutta osuus oli tätä suurempi vain noin joka kymmenennessä kunnassa. Kun Helsingissä ulkomaalaistaustaisten osuus väestöstä oli 16,0 prosenttia, oli se muualla Helsingin seudulla 13,4 prosenttia ja muualla Suomessa vain 4,6 prosenttia.

Helsinki, Espoo ja Vantaa erottuvat selvästi muista kunnista. Ulkomaalaistaustaisten osuus väestöstä kasvoi Vantaalla vuoden 2013 aikana Helsinkiä korkeammaksi ja oli vuoden 2019 alussa 19,3 prosenttia. Espoossa osuus kasvoi Helsinkiä korkeammaksi vuonna 2016 ja oli vuoden 2019 alussa 17,0%. Helsingin seudulla ulkomaalaistaustaisten osuus väestöstä ylsi yli 5 prosenttiin myös Keravalla, Kirkkonummella, Kauniaisissa, Hyvinkäällä, Järvenpäässä, Vihdissä, Tuusulassa ja Sipoossa. Muista suurimmista kaupungeista ulkomaalaistaustaisten osuus nousi 11,8 prosenttiin Turussa, mutta jäi Tampereella 7,7 prosenttiin ja Oulussa vain 4,3 prosenttiin vuoden 2019 alussa. Sen sijaan Ahvenanmaalla ulkomaalaistaustaisten osuus (15,5 %) ylsi ruotsalaistaustaisten suuren määrän vuoksi lähes pääkaupunkiseudun tasolle.

Vaikka Helsingissä on muuhun Suomeen verrattuna paljon ulkomaalaistaustaisia, on heidän määränsä suhteellisen pieni Pohjoismaiden muihin suurkaupunkeihin verrattuna. Pohjoismaiden suurkaupungeista ulkomaalaistaustaisten osuus väestöstä on selvästi korkein Malmössä, jossa osuus oli vuoden 2017 alussa 44 prosenttia. Myös Tukholmassa, Göteborgissa ja Oslossa ulkomaalaistaustaisia on noin kolmasosa ja Kööpenhaminassakin lähes neljäsosa asukkaista. Sen sijaan Helsingissä ulkomaalaistaustaisten osuus oli vain 15 prosenttia. Vuosina 2015–2016 ulkomaalaistaustaisten osuus kasvoi kaikissa vertailluissa pohjoismaisissa kaupungeissa. Oulussa ulkomaalaistaustaisten määrä kasvoi suhteellisesti vähiten, vain 2 prosenttia.

Valtaosa pohjoismaisten suurkaupunkien ulkomaalaistaustaisista on syntynyt ulkomailla. Helsingin ulkomaalaistaustaisista Suomessa syntyneitä on vain 18 prosenttia, kun muissa pääkaupungeissa noin neljäsosa kuuluu ulkomaalaistaustaisten toiseen sukupolveen.

Vertailluissa pohjoismaisissa pääkaupungeissa ulkomaalaistaustaisista vajaa puolet on eurooppalaistaustaisia ja reilu kolmasosa aasialaistaustaisia. Helsingissä sekä eurooppalaistaustaisten että afrikkalaistaustaisten osuudet ovat suuremmat ja samalla aasialaistaustaisten osuus pienempi. Helsingissä afrikkalaistaustaisten osuus on suurempi Suomessa syntyneissä kuin ulkomailla syntyneissä, joilla taustamaa on yleisemmin jokin toinen EU-maa.

Ulkomaalaistaustaisten* osuus väestöstä Pohjoismaiden suurkaupungeissa 1.1.2017

Ulkomaalaistaustaisten osuus väestöstä Pohjoismaiden suurkaupungeissa 1.1.2017

Lähde: Tilastokeskus, Statistiska centralbyrån, Statistisk sentralbyrå, Danmarks statistik *Ulkomaalaistaustaisiksi katsotaan ne henkilöt, joiden molemmat vanhemmat ovat syntyneet ulkomailla. Ruotsissa määritelmä sisältää myös ne ulkomailla syntyneet henkilöt, joiden vanhemmat ovat syntyneet Ruotsissa.